Paragrafer - Klub EDB

Klub EDB
Title
Gå til indhold
Vedtægter
vedtægter
 
Klubbens navn er: Klub EDB op på tasterne.
 
§2     Klubbens adresse er hos formanden.
 
        Klubben tegnes af formand og kasserer eller bestyrelsesmedlemmet.  
 
§3.    Klubbens formål
 
       At afholde arangementer med fagligt indhold emnerne EDB og IT teknologier.
 
§4.   Medlemsskab og kontingent.
 
  1.  alle medlemmer af Dansk Blindesamfund og deres ledsager kan ved betaling af det fastsatte      kontingent til klubben blive optaget som medlem.
 
  2.   klubmedlemsskab kan ikke fornyes hvis man er i restangce til klubben.
 
   3.  kontingentet betales årligt senest 31. marts  
 
§5.    Generalforsamling:
 
        Generalforsamlingen er klubbens øveste myndighed.
 
        Der afholdes generalforsamlingen hvert år i februar måned.
 
        Generalforsamlingen indkaldes af formanden senest fjorten dage før
 
        afholdelsen, og skal ske skriftligt eller elektronisk.
 
        Det er ikke muligt at stemme ved fuldmagt.
 
        På generalforsamlingen aflægger formanden beretning og kasseren fremlægger det   reviderede regnskab til godkendelse
 
       Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 8      dage før generalforsamlingens afholdelse. Og disse sendes ud på maillisten 3 dage før afholdelsen  af generalforsamlingen.
 
       På ulige år vælges
 
       en formand
 
       en bilagskontrollant
 
       på lige år
 
        en kasserer
 
       et bestyrelses medlem.
 
       en bilagskontrolant
 
     valgperiode for disse er to år.
 
    hvert år vælges,
 
     to bestyrelsessuppleanter,
 
     en bilagskontrolant suppleant
 
     alle suppleanter vælges for et år af gangen
 
 
    Dagsorden for Generalforsamlingen:
 
  1.  valg af dirigent, referent og 3 stemmetællere.
 
  2.  bestyrelsens beretning fremlægges ved formanden
 
  3.  fremlæggelse af revideret regnskab ved kasseren
 
  4.  indkomne foreslag.
 
  5.  fastsættelse af kontingentet
 
  6.    valg til bestyrelsen.
 
  a.    Valg af formand i ulige år.
 
  b.    Valg af kasserer i lige år.
 
  c.    Valg af 1 bestyrelsesmedlem i lige år.
 
  d.    Valg af 1 bilagskontrollant.
 
  e.    Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.
 
   f.   Valg af bilagskontrolant suppleant.
 
  7.     Eventuelt
 
§6.    Regnskab:
 
        Regnskabsåret løber fra 1. januar til 31. december .
 
       Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen.
 
§7.    Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes med otte dages varselaf bestyrelsen eller      når mindst 1/3 af medlemmerne skriftligt forlanger dette og er til stede på generalforsamlingen.
 
§8.     Stemmeret og valgbarhed
 
  1.    kun medlemmer af Klub EDB kan opnå stemmeret. Når kontingentet er indbetalt til   kasseren.
 
 2    .kun medlemmer af DBS kan vælges til bestyrelsen.
 
§9.    Eksklusion:Bestyrelsen kan foretage eksklusion af et medlem, hvis
 
    1.medlemmet er i restangse. Medlemskab kan opnås når det skyldige beløb er betalt.
 
  2.   eller medlemmet handler i strid med klubbens interesser medlemskab kan igen opnåes efter 2 år.
 
§10Vedtægtsændringer:
 
Vedtægtsændringer kan kun foretages af en generalforsamling hvor 2/3 af klubbens medlemmer er til stede og disse stemmer for ændringen. Hvis dette ikke er muligt, kan der indkaldes til en ny generalforsamling efter 4 uger, hvor 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer for ændringen.
 
§11Klubben opretter en mail liste hvor alle klubbens medlemmer er tilmeldt.
 
På denne listet vil alle informationer blive tilgængelig for klubbens medlemmer, det vil samtidig være muligt for klubbens medlemmer at skrive og stille spørgsmål til bestyrelsen og andre medlemmer, som eventuelt kan hjælpe med en løsning på et edb problem.
 
Det er til enhver tid det enkelte medlems ansvar at bestyrelsen har den korekte e-mail adresse
 
Så vidt det er muligt vil arrangementer blive oplyst på <dbsaalborg.dk >
 
Og i DBSs medlemsblad.
 
§12Klubbens ophør
 
I tilfælde af klubbens ophør tilfalder eventuelle aktiver/pasiver Dansk Blindesamfund kreds Aalborg.for at nedlægge klubben skal dette godkendes af 2 på hinanden følgende generalforsamlinger efter samme regler som vedtægtsændringer i §10.
 
Disse vedtægter er godkendt på den stiftende generalforsamling   den 24. februar 2014
 
Lone Møller  Mogens Andersen Børge Andersen Inge-Marie Hvistendal
 
vedtægter
 
Klubbens navn er: Klub EDB op på tasterne.
 
§2Klubbens adresse er hos formanden.
 
Klubben tegnes af formand og kasserer eller bestyrelsesmedlemmet.  
 
§3.Klubbens formål
 
At afholde arangementer med fagligt indhold emnerne EDB og IT teknologier.
 
§4.Medlemsskab og kontingent.
 
1.alle medlemmer af Dansk Blindesamfund og deres ledsager kan ved betaling af det fastsatte kontingent til klubben blive optaget som medlem.
 
2.klubmedlemsskab kan ikke fornyes hvis man er i restangce til klubben.
 
3.kontingentet betales årligt senest 31. marts  
 
§5.Generalforsamling:
 
Generalforsamlingen er klubbens øveste myndighed.
 
Der afholdes generalforsamlingen hvert år i februar måned.
 
Generalforsamlingen indkaldes af formanden senest fjorten dage før
 
afholdelsen, og skal ske skriftligt eller elektronisk.
 
Det er ikke muligt at stemme ved fuldmagt.
 
På generalforsamlingen aflægger formanden beretning og kasseren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse
 
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse. Og disse sendes ud på maillisten 3 dage før afholdelsen af generalforsamlingen.
 
På ulige år vælges
 
en formand
 
en bilagskontrollant
 
på lige år
 
en kasserer
 
et bestyrelses medlem.
 
en bilagskontrolant
 
valgperiode for disse er to år.
 
hvert år vælges,
 
to bestyrelsessuppleanter,
 
en bilagskontrolant suppleant
 
alle suppleanter vælges for et år af gangen
 
 
Dagsorden for Generalforsamlingen:
 
1.valg af dirigent, referent og 3 stemmetællere.
 
2.bestyrelsens beretning fremlægges ved formanden
 
3.fremlæggelse af revideret regnskab ved kasseren
 
4.indkomne foreslag.
 
5.fastsættelse af kontingentet
 
6.valg til bestyrelsen.
 
a.Valg af formand i ulige år.
 
b.Valg af kasserer i lige år.
 
c.Valg af 1 bestyrelsesmedlem i lige år.
 
d.Valg af 1 bilagskontrollant.
 
e.Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.
 
f.Valg af bilagskontrolant suppleant.
 
7.Eventuelt.
 
§6.Regnskab:
 
Regnskabsåret løber fra 1. januar til 31. december .
 
Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen.
 
§7.Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes med otte dages varselaf bestyrelsen eller når mindst 1/3 af medlemmerne skriftligt forlanger dette og er til stede på generalforsamlingen.
 
§8.Stemmeret og valgbarhed
 
1.kun medlemmer af Klub EDB kan opnå stemmeret. Når kontingentet er indbetalt til kasseren.
 
2.kun medlemmer af DBS kan vælges til bestyrelsen.
 
§9.Eksklusion:Bestyrelsen kan foretage eksklusion af et medlem, hvis
 
1.medlemmet er i restangse. Medlemskab kan opnås når det skyldige beløb er betalt.
 
2.eller medlemmet handler i strid med klubbens interesser medlemskab kan igen opnåes efter 2 år.
 
§10Vedtægtsændringer:
 
Vedtægtsændringer kan kun foretages af en generalforsamling hvor 2/3 af klubbens medlemmer er til stede og disse stemmer for ændringen. Hvis dette ikke er muligt, kan der indkaldes til en ny generalforsamling efter 4 uger, hvor 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer for ændringen.
 
§11Klubben opretter en mail liste hvor alle klubbens medlemmer er tilmeldt.
 
På denne listet vil alle informationer blive tilgængelig for klubbens medlemmer, det vil samtidig være muligt for klubbens medlemmer at skrive og stille spørgsmål til bestyrelsen og andre medlemmer, som eventuelt kan hjælpe med en løsning på et edb problem.
 
Det er til enhver tid det enkelte medlems ansvar at bestyrelsen har den korekte e-mail adresse
 
Så vidt det er muligt vil arrangementer blive oplyst på <dbsaalborg.dk >
 
Og i DBSs medlemsblad.
 
§12Klubbens ophør
 
I tilfælde af klubbens ophør tilfalder eventuelle aktiver/pasiver Dansk Blindesamfund kreds Aalborg.for at nedlægge klubben skal dette godkendes af 2 på hinanden følgende generalforsamlinger efter samme regler som vedtægtsændringer i §10.
 
Disse vedtægter er godkendt på den stiftende generalforsamling   den 24. februar 2014
 
Lone Møller  Mogens Andersen Børge Andersen Inge-Marie Hvistendal
 
 
Title
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
Tilbage til indhold